แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
41010001 โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง กุดสระเมืองอุดรธานี
41010002 โรงเรียนมิตรภาพ 6 กุดสระเมืองอุดรธานี
41010003 โรงเรียนบ้านโนนยางโนนบ่อ กุดสระเมืองอุดรธานี
41010004 โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน กุดสระเมืองอุดรธานี
41010006 โรงเรียนบ้านดอนหวาย กุดสระเมืองอุดรธานี
41010008 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 โคกสะอาดเมืองอุดรธานี
41010009 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 โคกสะอาดเมืองอุดรธานี
41010010 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ โคกสะอาดเมืองอุดรธานี
41010011 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา โคกสะอาดเมืองอุดรธานี
41010012 โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) เชียงพิณเมืองอุดรธานี
41010013 โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง เชียงพิณเมืองอุดรธานี
41010015 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ เชียงพิณเมืองอุดรธานี
41010016 โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา เชียงพิณเมืองอุดรธานี
41010017 โรงเรียนบ้านเชียงยืน เชียงยืนเมืองอุดรธานี
41010018 โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง เชียงยืนเมืองอุดรธานี
41010019 โรงเรียนบ้านจำปา เชียงยืนเมืองอุดรธานี
41010020 โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 เชียงยืนเมืองอุดรธานี
41010021 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม เชียงยืนเมืองอุดรธานี
41010022 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เชียงยืนเมืองอุดรธานี
41010023 โรงเรียนบ้านหนองหลอด เชียงยืนเมืองอุดรธานี
41010024 โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน เชียงยืนเมืองอุดรธานี
41010025 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ เชียงยืนเมืองอุดรธานี
41010026 โรงเรียนบ้านนาเยีย เชียงยืนเมืองอุดรธานี
41010028 โรงเรียนบ้านเชียงพัง นากว้างเมืองอุดรธานี
41010029 โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา นากว้างเมืองอุดรธานี
41010030 โรงเรียนบ้านนาทาม นากว้างเมืองอุดรธานี
41010031 โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง นาข่าเมืองอุดรธานี
41010032 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นาข่าเมืองอุดรธานี
41010033 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย นาข่าเมืองอุดรธานี
41010034 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง นาข่าเมืองอุดรธานี
41010035 โรงเรียนบ้านนาคำหลวง นาข่าเมืองอุดรธานี
41010036 โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง นาข่าเมืองอุดรธานี
41010037 โรงเรียนประชาสามัคคี นาข่าเมืองอุดรธานี
41010039 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ นาดีเมืองอุดรธานี
41010040 โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก นาดีเมืองอุดรธานี
41010041 โรงเรียนบ้านนาแอง นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานี
41010042 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานี
41010043 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานี
41010044 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานี
41010045 โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานี
41010047 โรงเรียนชุมชนโนนสูง โนนสูงเมืองอุดรธานี
41010048 โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว โนนสูงเมืองอุดรธานี
41010049 โรงเรียนบ้านข้าวสาร โนนสูงเมืองอุดรธานี
41010050 โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 โนนสูงเมืองอุดรธานี
41010051 โรงเรียนบ้านเม่น บ้านขาวเมืองอุดรธานี
41010052 โรงเรียนบ้านขาว บ้านขาวเมืองอุดรธานี
41010053 โรงเรียนบ้านดู่ บ้านขาวเมืองอุดรธานี
41010054 โรงเรียนบ้านหัวบึง บ้านขาวเมืองอุดรธานี
41010055 โรงเรียนบ้านพรานเหมือน บ้านขาวเมืองอุดรธานี
41010056 โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) บ้านจั่นเมืองอุดรธานี
41010057 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง บ้านจั่นเมืองอุดรธานี
41010058 โรงเรียนบ้านหนองตูม บ้านจั่นเมืองอุดรธานี
41010059 โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล บ้านจั่นเมืองอุดรธานี
41010060 โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก บ้านจั่นเมืองอุดรธานี
41010061 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม บ้านจั่นเมืองอุดรธานี
41010062 โรงเรียนบ้านตาด บ้านตาดเมืองอุดรธานี
41010063 โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน บ้านตาดเมืองอุดรธานี
41010064 โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ บ้านตาดเมืองอุดรธานี
41010065 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ บ้านตาดเมืองอุดรธานี
41010066 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง บ้านตาดเมืองอุดรธานี
41010067 โรงเรียนเจ ซี บ้านอินทร์แปลง บ้านตาดเมืองอุดรธานี
41010068 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ บ้านตาดเมืองอุดรธานี
41010069 โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม บ้านตาดเมืองอุดรธานี
41010071 โรงเรียนบ้านเลื่อม บ้านเลื่อมเมืองอุดรธานี
41010074 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สามพร้าวเมืองอุดรธานี
41010075 โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ สามพร้าวเมืองอุดรธานี
41010077 โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ สามพร้าวเมืองอุดรธานี
41010078 โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน สามพร้าวเมืองอุดรธานี
41010079 โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง สามพร้าวเมืองอุดรธานี
41010081 โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน หนองขอนกว้างเมืองอุดรธานี
41010082 โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ หนองขอนกว้างเมืองอุดรธานี
41010083 โรงเรียนบ้านโก่ย หนองนาคำเมืองอุดรธานี
41010084 โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด หนองนาคำเมืองอุดรธานี
41010085 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ หนองนาคำเมืองอุดรธานี
41010086 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ หนองนาคำเมืองอุดรธานี
41010087 โรงเรียนบ้านหนองแก หนองนาคำเมืองอุดรธานี
41010088 โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ หนองนาคำเมืองอุดรธานี
41010090 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ หนองนาคำเมืองอุดรธานี
41010091 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) หนองบัวเมืองอุดรธานี
41010092 โรงเรียนบ้านดงอุดม หนองบัวเมืองอุดรธานี
41010094 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย หนองบัวเมืองอุดรธานี
41010095 โรงเรียนบ้านแม่นนท์ หนองไผ่เมืองอุดรธานี
41010096 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน หนองไผ่เมืองอุดรธานี
41010097 โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ หนองไผ่เมืองอุดรธานี
41010098 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง หนองไผ่เมืองอุดรธานี
41010099 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ หนองไผ่เมืองอุดรธานี
41010101 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว หนองไฮเมืองอุดรธานี
41010103 โรงเรียนหนองไฮวิทยา หนองไฮเมืองอุดรธานี
41010104 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข หนองไฮเมืองอุดรธานี
41010105 โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง หนองไฮเมืองอุดรธานี
41010106 โรงเรียนบ้านโคกลาด หนองไฮเมืองอุดรธานี
41010107 โรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยา หมากแข้งเมืองอุดรธานี
41010109 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หมากแข้งเมืองอุดรธานี
41010110 โรงเรียนบ้านหนองตุ หมากแข้งเมืองอุดรธานี
41010111 โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี หมากแข้งเมืองอุดรธานี
41010112 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี หมากแข้งเมืองอุดรธานี
41010114 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง หมากแข้งเมืองอุดรธานี
41010115 โรงเรียนบ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) หมากแข้งเมืองอุดรธานี
41010116 โรงเรียนบ้านหนองบัว หมากแข้งเมืองอุดรธานี
41010117 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา หมูม่นเมืองอุดรธานี
41010118 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ หมูม่นเมืองอุดรธานี
41010119 โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ กุดหมากไฟหนองวัวซอ
41010120 โรงเรียนบ้านโคกล่าม กุดหมากไฟหนองวัวซอ
41010121 โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล กุดหมากไฟหนองวัวซอ
41010122 โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย น้ำพ่นหนองวัวซอ
41010123 โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์ น้ำพ่นหนองวัวซอ
41010124 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น น้ำพ่นหนองวัวซอ
41010125 โรงเรียนบ้านเลา น้ำพ่นหนองวัวซอ
41010126 โรงเรียนรัฐประชา 509 โนนหวายหนองวัวซอ
41010127 โรงเรียนบ้านโนนหวาย โนนหวายหนองวัวซอ
41010128 โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย โนนหวายหนองวัวซอ
41010129 โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง โนนหวายหนองวัวซอ
41010130 โรงเรียนบ้านเสาเล้า โนนหวายหนองวัวซอ
41010131 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน หนองบัวบานหนองวัวซอ
41010132 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 หนองบัวบานหนองวัวซอ
41010134 โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย หนองบัวบานหนองวัวซอ
41010135 โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว หนองวัวซอหนองวัวซอ
41010136 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ หนองวัวซอหนองวัวซอ
41010137 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ หนองอ้อหนองวัวซอ
41010138 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ หนองอ้อหนองวัวซอ
41010139 โรงเรียนชุมชนหนองแสง หนองอ้อหนองวัวซอ
41010140 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ หนองอ้อหนองวัวซอ
41010142 โรงเรียนบ้านหมากหญ้า หมากหญ้าหนองวัวซอ
41010143 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ หมากหญ้าหนองวัวซอ
41010144 โรงเรียนบ้านดงบัง อูบมุงหนองวัวซอ
41010145 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี อูบมุงหนองวัวซอ
41010146 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน อูบมุงหนองวัวซอ
41010147 โรงเรียนบ้านอูบมุง อูบมุงหนองวัวซอ
41010148 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ อูบมุงหนองวัวซอ
41010149 โรงเรียนบ้านโคกผักหอม อูบมุงหนองวัวซอ
41010150 โรงเรียนบ้านนาสีนวล โคกกลางเพ็ญ
41010151 โรงเรียนบ้านโคกกลาง โคกกลางเพ็ญ
41010152 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์คำเจริญ โคกกลางเพ็ญ
41010153 โรงเรียนบ้านจอมศรี จอมศรีเพ็ญ
41010154 โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ จอมศรีเพ็ญ
41010155 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ จอมศรีเพ็ญ
41010156 โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ จอมศรีเพ็ญ
41010157 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ จอมศรีเพ็ญ
41010158 โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ จอมศรีเพ็ญ
41010159 โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน เชียงหวางเพ็ญ
41010160 โรงเรียนบ้านนาดี เชียงหวางเพ็ญ
41010161 โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ เชียงหวางเพ็ญ
41010162 โรงเรียนดงใหญ่เจริญพัฒน์ เชียงหวางเพ็ญ
41010163 โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี เชียงหวางเพ็ญ
41010164 โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง เชียงหวางเพ็ญ
41010165 โรงเรียนบ้านด่าน เชียงหวางเพ็ญ
41010166 โรงเรียนบ้านโนนสวาง เตาไหเพ็ญ
41010167 โรงเรียนบ้านคอนเลียบ เตาไหเพ็ญ
41010168 โรงเรียนบ้านนาพัง เตาไหเพ็ญ
41010169 โรงเรียนบ้านเตาไห เตาไหเพ็ญ
41010170 โรงเรียนบ้านหม้อ เตาไหเพ็ญ
41010171 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ เตาไหเพ็ญ
41010172 โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา นาบัวเพ็ญ
41010173 โรงเรียนบ้านยางซอง นาบัวเพ็ญ
41010174 โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง นาบัวเพ็ญ
41010175 โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม นาบัวเพ็ญ
41010176 โรงเรียนบ้านท่าหนาด นาบัวเพ็ญ
41010177 โรงเรียนบ้านนาพู่ นาพู่เพ็ญ
41010178 โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง นาพู่เพ็ญ
41010179 โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย นาพู่เพ็ญ
41010180 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง นาพู่เพ็ญ
41010181 โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ นาพู่เพ็ญ
41010182 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน เชียงหวางเพ็ญ
41010183 โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ บ้านธาตุเพ็ญ
41010184 โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว บ้านธาตุเพ็ญ
41010185 โรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา บ้านธาตุเพ็ญ
41010186 โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ บ้านธาตุเพ็ญ
41010187 โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ บ้านธาตุเพ็ญ
41010188 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว บ้านธาตุเพ็ญ
41010189 โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ บ้านธาตุเพ็ญ
41010190 โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ บ้านธาตุเพ็ญ
41010191 โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนโนนสะอาด บ้านธาตุเพ็ญ
41010192 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ บ้านธาตุเพ็ญ
41010193 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน บ้านเหล่าเพ็ญ
41010194 โรงเรียนบ้านหนองผง บ้านเหล่าเพ็ญ
41010195 โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) บ้านเหล่าเพ็ญ
41010196 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง บ้านเหล่าเพ็ญ
41010198 โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านเหล่าเพ็ญ
41010199 โรงเรียนบ้านดงขันทอง บ้านเหล่าเพ็ญ
41010200 โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ บ้านเหล่าเพ็ญ
41010201 โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน เพ็ญเพ็ญ
41010202 โรงเรียนบ้านใหม่ เพ็ญเพ็ญ
41010203 โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง เพ็ญเพ็ญ
41010204 โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ เพ็ญเพ็ญ
41010205 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล เพ็ญเพ็ญ
41010206 โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา สร้างแป้นเพ็ญ
41010207 โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว สร้างแป้นเพ็ญ
41010208 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สร้างแป้นเพ็ญ
41010209 โรงเรียนบ้านหว้าน สร้างแป้นเพ็ญ
41010210 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สุมเส้าเพ็ญ
41010211 โรงเรียนบ้านดงปอ สุมเส้าเพ็ญ
41010212 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สุมเส้าเพ็ญ
41010213 โรงเรียนบ้านแพงศรี สุมเส้าเพ็ญ
41010215 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน สุมเส้าเพ็ญ
41010216 โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ สุมเส้าเพ็ญ
41010217 โรงเรียนดงยางวังโตนวิทยา สุมเส้าเพ็ญ
41010218 โรงเรียนบ้านเชียงดา เชียงดาสร้างคอม
41010219 โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม เชียงดาสร้างคอม
41010220 โรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) นาสะอาดสร้างคอม
41010221 โรงเรียนบ้านไชยฟอง นาสะอาดสร้างคอม
41010222 โรงเรียนบ้านนาสะอาด นาสะอาดสร้างคอม
41010223 โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ บ้านโคกสร้างคอม
41010224 โรงเรียนบ้านดอนบาก บ้านโคกสร้างคอม
41010225 โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา บ้านโคกสร้างคอม
41010226 โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม บ้านโคกสร้างคอม
41010227 โรงเรียนบ้านยวด บ้านยวดสร้างคอม
41010228 โรงเรียนบ้านชาด บ้านยวดสร้างคอม
41010229 โรงเรียนบ้านนามั่ง บ้านยวดสร้างคอม
41010230 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง บ้านหินโงมสร้างคอม
41010231 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว บ้านหินโงมสร้างคอม
41010232 โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา บ้านหินโงมสร้างคอม
41010233 โรงเรียนบ้านหินโงม บ้านหินโงมสร้างคอม
41010234 โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) สร้างคอมสร้างคอม
41010235 โรงเรียนบ้านดงผักเทียม สร้างคอมสร้างคอม
41010236 โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม สร้างคอมสร้างคอม
41010237 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สร้างคอมสร้างคอม
41010238 โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา สร้างคอมสร้างคอม
41010239 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สร้างคอมสร้างคอม
99999994 โรงเรียนบ้านยางบึง
99999996 โรงเรียนบ้านศรีสว่าง
99999997 โรงเรียนบ้านแมด
99999998 โรงเรียนบ้านถ่อน
99999999 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
999999999 โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT