ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)


ปีการศึกษาการอ่านออกเสียงการอ่านรู้เรื่องรวม2ด้าน
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT