วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2563 2564 2565 2566 2567

ห้องเรียนปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566ปี 2567
ระดับปฐมวัย0495475 -20468 -7460 -8
ระดับประถมศึกษา01,5601,494 -661,492 -21,466 -26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0227227227226 -1
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า0668 210 2
รวม02,2882,202 -862,195 -72,162 -33