ตรวจผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
เลือกโรงเรียน
กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT