ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการครู/ศน.ขรก.บุคลากรทางการศึกษาอื่นครู พนักงานราชการพนักงานราชการ อื่นๆลูกจ้างประจำครู ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว อื่นๆอื่นๆรวม
4101สพป.อด.1---131941-4--5-73
41010001 บ้านท่าตูมดงสระพังเมืองอุดรธานีกุดสระกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)1-8-----1-10
41010002 มิตรภาพ 6เมืองอุดรธานีกุดสระกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)1-9-----1-11
41010003 บ้านโนนยางโนนบ่อเมืองอุดรธานีกุดสระกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)1-2-1--11-6
41010004 บ้านขมิ้นบ่อโคลนเมืองอุดรธานีกุดสระกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)1-1-----1-3
41010006 บ้านดอนหวายเมืองอุดรธานีกุดสระกลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)1-2----11-5
41010008 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3เมืองอุดรธานีโคกสะอาดกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)1-10-----1-12
41010009 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5เมืองอุดรธานีโคกสะอาดกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)1-3----11-6
41010010 บ้านนาสมบูรณ์เมืองอุดรธานีโคกสะอาดกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--2----11-4
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพาเมืองอุดรธานีโคกสะอาดกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)1-14----11-17
41010012 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)เมืองอุดรธานีเชียงพิณกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--4----11-6
41010013 บ้านหนองโอนหนองฮางเมืองอุดรธานีเชียงพิณกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)1-2----11-5
41010015 บ้านเชียงพิณเมืองอุดรธานีเชียงพิณกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--6----11-8
41010016 นาคลองหนองศรีคามวิทยาเมืองอุดรธานีเชียงพิณกลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)1-4-----1-6
41010017 บ้านเชียงยืนเมืองอุดรธานีเชียงยืนกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)1-13-----1-15
41010018 บ้านอีหลุ่งเมืองอุดรธานีเชียงยืนกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--4----11-6
41010019 บ้านจำปาเมืองอุดรธานีเชียงยืนกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)1-3-1---1-6
41010020 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6เมืองอุดรธานีเชียงยืนกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)1-2-1---1-5
41010021 บ้านหนองน้ำเค็มเมืองอุดรธานีเชียงยืนกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)1-4-----1-6
41010022 บ้านโนนสวรรค์เมืองอุดรธานีเชียงยืนกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--1-----1-2
41010023 บ้านหนองหลอดเมืองอุดรธานีเชียงยืนกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)1-14----11-17
41010024 บ้านหนองตอสูงแคนเมืองอุดรธานีเชียงยืนกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)--10----11-12
41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์เมืองอุดรธานีเชียงยืนกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)1-11----1--13
41010026 บ้านนาเยียเมืองอุดรธานีเชียงยืนกลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)1-2-1--11-6
41010028 บ้านเชียงพังเมืองอุดรธานีนากว้างกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)1-8-1--11-12
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษาเมืองอุดรธานีนากว้างกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)1-10----11-13
41010030 บ้านนาทาม
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงพัง
เมืองอุดรธานีนากว้างกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)-----------
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานางเมืองอุดรธานีนาข่ากลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)1-12-----1-14
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)เมืองอุดรธานีนาข่ากลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)1-13-----1-15
41010033 บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อยเมืองอุดรธานีนาข่ากลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)1-3----11-6
41010034 บ้านเหล่าดอนแตงเมืองอุดรธานีนาข่ากลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)--1----11-3
41010035 บ้านนาคำหลวงเมืองอุดรธานีนาข่ากลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)1-10----11-13
41010036 บ้านงอยเลิงทองเมืองอุดรธานีนาข่ากลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)1-4-1---1-7
41010037 ประชาสามัคคีเมืองอุดรธานีนาข่ากลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)1-8----11-11
41010039 บ้านศรีเชียงใหม่เมืองอุดรธานีนาดีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--2-1---1-4
41010040 บ้านกุดลิงง้อหนองแกเมืองอุดรธานีนาดีกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)1-1-----1-3
41010041 บ้านนาแองเมืองอุดรธานีนิคมสงเคราะห์กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)1-5-1---1-8
41010042 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2เมืองอุดรธานีนิคมสงเคราะห์กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)--2-1---1-4
41010043 บ้านนิคมพัฒนาเมืองอุดรธานีนิคมสงเคราะห์กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)1-2-1--1--5
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยาเมืองอุดรธานีนิคมสงเคราะห์กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)1-11----11-14
41010045 บ้านปากดงส่งเสริมธรรมเมืองอุดรธานีนิคมสงเคราะห์กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)1-3----11-6
41010047 ชุมชนโนนสูงเมืองอุดรธานีโนนสูงกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)1131----11-35
41010048 บ้านหนองโสกดาวเมืองอุดรธานีโนนสูงกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)1-9----11-12
41010049 บ้านข้าวสารเมืองอุดรธานีโนนสูงกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)--3----11-5
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67เมืองอุดรธานีโนนสูงกลุ่มเมือง 9 (รามสูร)1-11-----1-13
41010051 บ้านเม่นเมืองอุดรธานีบ้านขาวกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)1-1----11-4
41010052 บ้านขาวเมืองอุดรธานีบ้านขาวกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)1-1-1---1-4
41010053 บ้านดู่เมืองอุดรธานีบ้านขาวกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)1-3-------4
41010054 บ้านหัวบึงเมืองอุดรธานีบ้านขาวกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)1-15----11-18
41010055 บ้านพรานเหมือนเมืองอุดรธานีบ้านขาวกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)1-14----11-17
41010056 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)เมืองอุดรธานีบ้านจั่นกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--4----11-6
41010057 บ้านคำกลิ้งเมืองอุดรธานีบ้านจั่นกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)1-10-----1-12
41010058 บ้านหนองตูมเมืองอุดรธานีบ้านจั่นกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)1-8----11-11
41010059 บ้านจั่นศรีวิไลเมืองอุดรธานีบ้านจั่นกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)1-9-----1-11
41010060 บ้านเลี่ยมพิลึกเมืองอุดรธานีบ้านจั่นกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)1-3-----1-5
41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคมเมืองอุดรธานีบ้านจั่นกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)--2-----1-3
41010062 บ้านตาดเมืองอุดรธานีบ้านตาดกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)1-12-----1-14
41010063 บ้านกกสะทอนเครือหวายดินเมืองอุดรธานีบ้านตาดกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)1-3-----1-5
41010064 บ้านโนนเดื่อเมืองอุดรธานีบ้านตาดกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)1-5----1--7
41010065 บ้านสุขสมบูรณ์เมืองอุดรธานีบ้านตาดกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)1-2----11-5
41010066 บ้านศรีบุญเรืองเมืองอุดรธานีบ้านตาดกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)1-1----11-4
41010067 เจ ซี บ้านอินทร์แปลงเมืองอุดรธานีบ้านตาดกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)1-3-----1-5
41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์เมืองอุดรธานีบ้านตาดกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)1-5----1--7
41010069 บ้านหลุบหวายป่าขามเมืองอุดรธานีบ้านตาดกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)1-5-------6
41010071 บ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีบ้านเลื่อมกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)1-13-----1-15
41010074 ชุมชนสามพร้าวเมืองอุดรธานีสามพร้าวกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)1128----31-34
41010075 บ้านหนองบุนาหล่ำเมืองอุดรธานีสามพร้าวกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)1-7----11-10
41010077 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์เมืองอุดรธานีสามพร้าวกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)1-5-1---1-8
41010078 บ้านหนองคอนแสนเมืองอุดรธานีสามพร้าวกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)1-1-------2
41010079 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้องเมืองอุดรธานีสามพร้าวกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)1-3----11-6
41010081 บ้านอี่เลี่ยนเมืองอุดรธานีหนองขอนกว้างกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)1-8-----1-10
41010082 บ้านเซประชาอุทิศเมืองอุดรธานีหนองขอนกว้างกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)1-3-1---1-6
41010083 บ้านโก่ยเมืองอุดรธานีหนองนาคำกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)1-4----1--6
41010084 บ้านจำปาโนนสะอาดเมืองอุดรธานีหนองนาคำกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)1-5----1--7
41010085 บ้านหนองนาคำเมืองอุดรธานีหนองนาคำกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)1-24----11-27
41010086 บ้านหนองหว้าหนองไผ่เมืองอุดรธานีหนองนาคำกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)1-9-----1-11
41010087 บ้านหนองแกเมืองอุดรธานีหนองนาคำกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)1-1----1--3
41010088 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำเมืองอุดรธานีหนองนาคำกลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)1-6-1---1-9
41010090 บ้านพรสวรรค์เมืองอุดรธานีหนองนาคำกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--1-1-----2
41010091 บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)เมืองอุดรธานีหนองบัวกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)1113----11-17
41010092 บ้านดงอุดมเมืองอุดรธานีหนองบัวกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--10----11-12
41010094 บ้านเก่าน้อยเมืองอุดรธานีหนองบัวกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)1-2----11-5
41010095 บ้านแม่นนท์เมืองอุดรธานีหนองไผ่กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)1-4-1---1-7
41010096 บ้านหนองไผ่หนองหินเมืองอุดรธานีหนองไผ่กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)1-4-----1-6
41010097 บ้านหนองนาเจริญเมืองอุดรธานีหนองไผ่กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)1-4-----1-6
41010098 บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทองเมืองอุดรธานีหนองไผ่กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)1-2----11-5
41010099 บ้านหนองตะไก้เมืองอุดรธานีหนองไผ่กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)1-4----11-7
41010101 บ้านโสกน้ำขาวเมืองอุดรธานีหนองไฮกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)--4-1-----5
41010103 หนองไฮวิทยาเมืองอุดรธานีหนองไฮกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)1-11-------12
41010104 บ้านโนนสะอาดผาสุขเมืองอุดรธานีหนองไฮกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)1-12----11-15
41010105 บ้านดงมะกรูดทรายทองเมืองอุดรธานีหนองไฮกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)1-8----11-11
41010106 บ้านโคกลาดเมืองอุดรธานีหนองไฮกลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)1-13-----1-15
41010107 ชุมชนบ้านเดื่อวิทยาเมืองอุดรธานีหมากแข้งกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)1-4----11-7
41010109 บ้านหนองเหล็กเมืองอุดรธานีหมากแข้งกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--4-----1-5
41010110 บ้านหนองตุเมืองอุดรธานีหมากแข้งกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)1-9-1---1-12
41010111 บ้านม่วงสว่างสามัคคีเมืองอุดรธานีหมากแข้งกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)1-13----11-16
41010112 อนุบาลอุดรธานีเมืองอุดรธานีหมากแข้งกลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)12123--1-11-129
41010114 บ้านหมากแข้งเมืองอุดรธานีหมากแข้งกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)12128-----1-132
41010115 บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)เมืองอุดรธานีหมากแข้งกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)--3----11-5
41010116 บ้านหนองบัวเมืองอุดรธานีหมากแข้งกลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)1-15----21-19
41010117 หนองสำโรงวิทยาเมืองอุดรธานีหมูม่นกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)1-19----11-22
41010118 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์เมืองอุดรธานีหมูม่นกลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)--1----11-3
41010119 ชุมชนกุดหมากไฟหนองวัวซอกุดหมากไฟกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)1110----11-14
41010120 บ้านโคกล่ามหนองวัวซอกุดหมากไฟกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)1-6-----1-8
41010121 บ้านหนองแวงจุมพลหนองวัวซอกุดหมากไฟกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)1-3-----1-5
41010122 บ้านหนองแซงสร้อยหนองวัวซอน้ำพ่นกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)1-13----11-16
41010123 บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์หนองวัวซอน้ำพ่นกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)1-2-1-----4
41010124 บ้านน้ำพ่นหนองวัวซอน้ำพ่นกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)1113----11-17
41010125 บ้านเลาหนองวัวซอน้ำพ่นกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)1-1-1---1-4
41010126 รัฐประชา 509หนองวัวซอโนนหวายกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)1-9----1--11
41010127 บ้านโนนหวายหนองวัวซอโนนหวายกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)1-11----11-14
41010128 บ้านหนองเม็กห้วยทรายหนองวัวซอโนนหวายกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)1-3-1---1-6
41010129 บ้านโคกหนองแซงหนองวัวซอโนนหวายกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)1-2----11-5
41010130 บ้านเสาเล้าหนองวัวซอโนนหวายกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)--1-1---1-3
41010131 บ้านหนองบัวบานหนองวัวซอหนองบัวบานกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)1-10-----1-12
41010132 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1หนองวัวซอหนองบัวบานกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)1-3-1-----5
41010134 บ้านหนองอ้อน้อยหนองวัวซอหนองบัวบานกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--2-------2
41010135 บ้านโคกก่องหนองแวงยาวหนองวัวซอหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)--3-1---1-5
41010136 อนุบาลหนองวัวซอหนองวัวซอหนองวัวซอกลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)1134----11-38
41010137 บ้านหนองอ้อหนองวัวซอหนองอ้อกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)1-8-----1-10
41010138 บ้านโนนสำราญหนองวัวซอหนองอ้อกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)1-1-----1-3
41010139 ชุมชนหนองแสงหนองวัวซอหนองอ้อกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)1-7-1---1-10
41010140 บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณหนองวัวซอหนองอ้อกลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)1-12----11-15
41010142 บ้านหมากหญ้าหนองวัวซอหมากหญ้ากลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)1-13----1--15
41010143 บ้านผาสิงห์หนองวัวซอหมากหญ้ากลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)1-12----11-15
41010144 บ้านดงบังหนองวัวซออูบมุงกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)1-2-1---1-5
41010145 บ้านโนนชัยศรีหนองวัวซออูบมุงกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)1-2----11-5
41010146 บ้านหนองบัวเงินหนองวัวซออูบมุงกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)1-3-1---1-6
41010147 บ้านอูบมุงหนองวัวซออูบมุงกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)1-12----11-15
41010148 บ้านห้วยไร่หนองวัวซออูบมุงกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)1-3-2---1-7
41010149 บ้านโคกผักหอมหนองวัวซออูบมุงกลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)1110-1--11-15
41010150 บ้านนาสีนวลเพ็ญโคกกลางกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--3-1--11-6
41010151 บ้านโคกกลางเพ็ญโคกกลางกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)1-10-1--11-14
41010152 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์คำเจริญเพ็ญโคกกลางกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)1-4----11-7
41010153 บ้านจอมศรีเพ็ญจอมศรีกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)1-8-------9
41010154 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์เพ็ญจอมศรีกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--4----11-6
41010155 บ้านหนองบ่อเพ็ญจอมศรีกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)1-6-----1-8
41010156 บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญเพ็ญจอมศรีกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)1-3-----1-5
41010157 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญเพ็ญจอมศรีกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)1-4----1--6
41010158 บ้านดงยางนารายณ์เพ็ญจอมศรีกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)1112----11-16
41010159 บ้านเชียงหวางสร้างลานเพ็ญเชียงหวางกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)1-9-----1-11
41010160 บ้านนาดีเพ็ญเชียงหวางกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)--3-2--11-7
41010161 บ้านสร้างหลวงสร้างคำเพ็ญเชียงหวางกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)1-11----11-14
41010162 ดงใหญ่เจริญพัฒน์เพ็ญเชียงหวางกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)1-12-----1-14
41010163 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคีเพ็ญเชียงหวางกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)1111-1--11-16
41010164 บ้านโพนเลาโพนทองเพ็ญเชียงหวางกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)1-1-1---1-4
41010165 บ้านด่านเพ็ญเชียงหวางกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)1-2----11-5
41010166 บ้านโนนสวางเพ็ญเตาไหกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)1-3-1--11-7
41010167 บ้านคอนเลียบเพ็ญเตาไหกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)1-3-----1-5
41010168 บ้านนาพังเพ็ญเตาไหกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)1-3-1---1-6
41010169 บ้านเตาไหเพ็ญเตาไหกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)1-9-----1-11
41010170 บ้านหม้อเพ็ญเตาไหกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)1-2-----1-4
41010171 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญเพ็ญเตาไหกลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)1-3-1--11-7
41010172 บ้านนาบัวไผ่วิทยาเพ็ญนาบัวกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)1-8-1---1-11
41010173 บ้านยางซองเพ็ญนาบัวกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)1-2-----1-4
41010174 บ้านนาทรายนาม่วงเพ็ญนาบัวกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--5----11-7
41010175 บ้านดอนกลอยดอนอุดมเพ็ญนาบัวกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)1-4----1--6
41010176 บ้านท่าหนาดเพ็ญนาบัวกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)1-5-1---1-8
41010177 บ้านนาพู่เพ็ญนาพู่กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)1110-----1-13
41010178 บ้านป่าก้าวดอนแดงเพ็ญนาพู่กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)1-2-1--11-6
41010179 บ้านหลวงหัวสวยเพ็ญนาพู่กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)1113----11-17
41010180 บ้านศรีบุญเรืองเพ็ญนาพู่กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)1-2----11-5
41010181 บ้านกิ่วดงมะไฟเพ็ญนาพู่กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)1-6----11-9
41010182 บ้านหนองนกเขียนโพนทันเพ็ญเชียงหวางกลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)1-11-1-----13
41010183 ชุมชนบ้านธาตุเพ็ญบ้านธาตุกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)1-13----11-16
41010184 บ้านสังซาวังน้ำขาวเพ็ญบ้านธาตุกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)1-1-2--11-6
41010185 บ้านถิ่นสุขาวิทยาเพ็ญบ้านธาตุกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)1-6-------7
41010186 นิคมโนนสมบูรณ์เพ็ญบ้านธาตุกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)1-3----1--5
41010187 บ้านนาคอมนาดอกไม้เพ็ญบ้านธาตุกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)1-8----11-11
41010188 บ้านดอนแก้วเพ็ญบ้านธาตุกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--2-2---1-5
41010189 บ้านยามกาใหญ่เพ็ญบ้านธาตุกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--3-1--11-6
41010190 บ้านนาพูนทรัพย์เพ็ญบ้านธาตุกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)--2----11-4
41010191 บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาดเพ็ญบ้านธาตุกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)1-13----11-16
41010192 บ้านยามกาโนนคำเพ็ญบ้านธาตุกลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)1-12----11-15
41010193 บ้านเหล่าดอนเงินเพ็ญบ้านเหล่ากลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--11----11-13
41010194 บ้านหนองผงเพ็ญบ้านเหล่ากลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)1-1-----1-3
41010195 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)เพ็ญบ้านเหล่ากลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--3-1--11-6
41010196 บ้านโคกสว่างเพ็ญบ้านเหล่ากลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--5-----1-6
41010198 บ้านหนองกุงเพ็ญบ้านเหล่ากลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)--4-----1-5
41010199 บ้านดงขันทองเพ็ญบ้านเหล่ากลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)1-2----11-5
41010200 บ้านดงศรีสําราญเพ็ญบ้านเหล่ากลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)1-1-----1-3
41010201 บ้านนาส่อนโพนทันเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--4-1--1--6
41010202 บ้านใหม่เพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)1-2-----1-4
41010203 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่างเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--4-1---1-6
41010204 บ้านโพนงามหนองตุเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)1-6-----1-8
41010205 อนุบาลเพ็ญประชานุกูลเพ็ญเพ็ญกลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)1256----11-61
41010206 บ้านโนนรังหนองผือวิทยาเพ็ญสร้างแป้นกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)--5-------5
41010207 บ้านทอนดอนยาวเพ็ญสร้างแป้นกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)1-9----11-12
41010208 บ้านสร้างแป้นเพ็ญสร้างแป้นกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)1-9----11-12
41010209 บ้านหว้านเพ็ญสร้างแป้นกลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)1-3-1--11-7
41010210 สุมเส้าวิทยาเพ็ญสุมเส้ากลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)1-7-----1-9
41010211 บ้านดงปอเพ็ญสุมเส้ากลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)1-5-1--11-9
41010212 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาดเพ็ญสุมเส้ากลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)1-11-------12
41010213 บ้านแพงศรีเพ็ญสุมเส้ากลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)--2-----1-3
41010215 บ้านหนองบัวบานเพ็ญสุมเส้ากลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)1-2----11-5
41010216 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำเพ็ญสุมเส้ากลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)1-7----11-10
41010217 ดงยางวังโตนวิทยาเพ็ญสุมเส้ากลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)1-9-1---1-12
41010218 บ้านเชียงดาสร้างคอมเชียงดากลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)1-10----11-13
41010219 บ้านแมดวิทยาคมสร้างคอมเชียงดากลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)1-3-------4
41010220 บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)สร้างคอมนาสะอาดกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)1-3-1--11-7
41010221 บ้านไชยฟองสร้างคอมนาสะอาดกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)--1-1---1-3
41010222 บ้านนาสะอาดสร้างคอมนาสะอาดกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)--1-1--11-4
41010223 บ้านดอนเดื่อสร้างคอมบ้านโคกกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)1-12-1--11-16
41010224 บ้านดอนบากสร้างคอมบ้านโคกกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)1-6----1--8
41010225 โคกโพธิ์วิทยาสร้างคอมบ้านโคกกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)1-9----11-12
41010226 บ้านนาน้ำชุ่มสร้างคอมบ้านโคกกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)1-11-------12
41010227 บ้านยวดสร้างคอมบ้านยวดกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)1-9----11-12
41010228 บ้านชาดสร้างคอมบ้านยวดกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--5-1---1-7
41010229 บ้านนามั่งสร้างคอมบ้านยวดกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)1111-1---1-15
41010230 บ้านน้ำเที่ยงสร้างคอมบ้านหินโงมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)1-4-1---1-7
41010231 บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้วสร้างคอมบ้านหินโงมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--6-----1-7
41010232 บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาสร้างคอมบ้านหินโงมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)1-4----11-7
41010233 บ้านหินโงมสร้างคอมบ้านหินโงมกลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)--11----11-13
41010234 บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)สร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)--1----11-3
41010235 บ้านดงผักเทียมสร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)--1-1---1-3
41010236 อนุบาลสร้างคอมสร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)1-12----11-15
41010237 บ้านท่าเสียวสร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)1-7-1--11-11
41010238 บ้านโนนชาดวรุบลวิทยาสร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)1-3-1---1-6
41010239 บ้านโคกสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น อนุบาลสร้างคอม
สร้างคอมสร้างคอมกลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)--1-----1-2
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT