วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2563 2564 2565 2566 2567

xx
รายการปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566ปี 2567
ระดับปฐมวัย06,5046,538 346,294 -2445,722 -572
ระดับประถมศึกษา025,42025,169 -25124,622 -54723,544 -1078
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น05,4655,468 35,317 -1515,265 -52
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า0235237 3308 -151377 69
รวม037,62437,412 -21236,541 -87134,908 -1633
ห้องเรียน02,2882,202 -862,195 -72,162 -33