วิเคราะห์แนวโน้ม ขนาดโรงเรียนย้อนหลัง 5 ปี

2564 2565 2566 2567

รายการ (ขนาดโรงเรียน)ปี ปี 2564ปี 2565ปี 2566ปี 2567
ขนาดเล็ก /นร.ไม่เกิน 1200125 125126 1126129 3
ขนาดกลาง /นร.121 - 600088 8886 -28680 -6
ขนาดใหญ่ /นร.601 - 150003 3334 1
ขนาดใหญ่พิเศษ /นร.1501 ขึ้นไป03 3332 -1
รวม0219 219218 -1218215 -3