ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

73

เพศชาย19 /26%
เพศหญิง54 /74%

ในสถานศึกษา

2,609

เพศชาย703 /27%
เพศหญิง1906 /73%

ในสำนักงาน

73

ผู้อำนวยการ1 /1%
รองผู้อำนวยการ3 /4%
ครู/ศน.19 /26%
ขรก.บุคลากรทางการศึกษาอื่น41 /56%
ครู พนักงานราชการ /0%
พนักงานราชการ อื่นๆ4 /5%
ลูกจ้างประจำ /0%
ครู ลูกจ้างชั่วคราว /0%
ลูกจ้างชั่วคราว อื่นๆ5 /7%
อื่นๆ /0%

ในสถานศึกษา

2,609

ผู้อำนวยการ173 /7%
รองผู้อำนวยการ18 /1%
ครู/ศน.1960 /75%
ขรก.บุคลากรทางการศึกษาอื่น /0%
ครู พนักงานราชการ64 /2%
พนักงานราชการ อื่นๆ1 /0%
ลูกจ้างประจำ /0%
ครู ลูกจ้างชั่วคราว137 /5%
ลูกจ้างชั่วคราว อื่นๆ256 /10%
อื่นๆ /0%

ในสำนักงาน

0

ในสถานศึกษา

2,151

ผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ170 /8%
ผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการ3 /0%
รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ9 /0%
รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการ9 /0%
ครู/ศน. วิทยฐานะไม่มีวิทยฐานะ852 /40%
ครู/ศน. วิทยฐานะเชี่ยวชาญ2 /0%
ครู/ศน. วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ813 /38%
ครู/ศน. วิทยฐานะชำนาญการ231 /11%
ครู/ศน. วิทยฐานะไม่ระบุ62 /3%
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT