สพป.อด.1. โรงเรียนขนาดเล็ก


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 112820
1%
54:1
อนุบาล 2446457903
47%
1168:1
อนุบาล 34975101,007
52%
1218:1
ระดับปฐมวัย9559751,930
23%
2428:1
ประถมศึกษาปีที่ 1540450990
16%
1218:1
ประถมศึกษาปีที่ 25334931,026
16%
1238:1
ประถมศึกษาปีที่ 35514811,032
16%
1228:1
ประถมศึกษาปีที่ 45634991,062
17%
1229:1
ประถมศึกษาปีที่ 55515551,106
17%
1249:1
ประถมศึกษาปีที่ 66055631,168
18%
1259:1
ระดับประถมศึกษา3,3433,0416,384
76%
7379:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1101929
31%
310:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2191635
37%
312:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3102131
33%
310:1
มัธยมศีกษาตอนต้น395695
1%
911:1
รวมทั้งสิ้น4,3374,0728,409
100%
9889:1