สพป.อด.1. โรงเรียนเปิดมัธยมศึกษาตอนปลาย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2374683
50%
328:1
อนุบาล 3364682
50%
327:1
ระดับปฐมวัย7392165
5%
628:1
ประถมศึกษาปีที่ 1122127249
14%
831:1
ประถมศึกษาปีที่ 2114114228
13%
829:1
ประถมศึกษาปีที่ 3161132293
16%
837:1
ประถมศึกษาปีที่ 4161164325
18%
841:1
ประถมศึกษาปีที่ 5187166353
20%
844:1
ประถมศึกษาปีที่ 6188163351
20%
844:1
ระดับประถมศึกษา9338661,799
55%
4837:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1227131358
36%
1036:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2183127310
31%
839:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3182137319
32%
840:1
มัธยมศีกษาตอนต้น592395987
30%
2638:1
มัธยมศึกษาปีที่ 45879137
45%
434:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5434184
28%
242:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6453883
27%
242:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย146158304
9%
838:1
รวมทั้งสิ้น1,7441,5113,255
100%
8837:1