สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1628
3%
18:1
อนุบาล 24955104
43%
912:1
อนุบาล 36567132
54%
1013:1
ระดับปฐมวัย120124244
16%
2012:1
ประถมศึกษาปีที่ 16185146
14%
1015:1
ประถมศึกษาปีที่ 29080170
16%
1115:1
ประถมศึกษาปีที่ 39083173
16%
1116:1
ประถมศึกษาปีที่ 4104101205
19%
1119:1
ประถมศึกษาปีที่ 59184175
17%
1018:1
ประถมศึกษาปีที่ 682107189
18%
1019:1
ระดับประถมศึกษา5185401,058
69%
6317:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1474491
40%
330:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2452974
32%
325:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3441963
28%
321:1
มัธยมศีกษาตอนต้น13692228
15%
925:1
รวมทั้งสิ้น7747561,530
100%
9217:1