สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25451105
54%
912:1
อนุบาล 3414788
46%
910:1
ระดับปฐมวัย9598193
19%
1811:1
ประถมศึกษาปีที่ 1453681
13%
99:1
ประถมศึกษาปีที่ 2494190
14%
109:1
ประถมศึกษาปีที่ 3504797
15%
1010:1
ประถมศึกษาปีที่ 46154115
18%
1012:1
ประถมศึกษาปีที่ 55660116
18%
1012:1
ประถมศึกษาปีที่ 66767134
21%
1013:1
ระดับประถมศึกษา328305633
62%
5911:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1353267
35%
417:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2442670
37%
418:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3272653
28%
413:1
มัธยมศีกษาตอนต้น10684190
19%
1216:1
รวมทั้งสิ้น5294871,016
100%
8911:1