สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27764141
53%
1212:1
อนุบาล 36165126
47%
1211:1
ระดับปฐมวัย138129267
19%
2411:1
ประถมศึกษาปีที่ 18266148
16%
1212:1
ประถมศึกษาปีที่ 26873141
15%
1212:1
ประถมศึกษาปีที่ 36676142
15%
1212:1
ประถมศึกษาปีที่ 49556151
16%
1213:1
ประถมศึกษาปีที่ 510095195
21%
1216:1
ประถมศึกษาปีที่ 68884172
18%
1214:1
ระดับประถมศึกษา499450949
67%
7213:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1302959
28%
320:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2503282
39%
327:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3363470
33%
323:1
มัธยมศีกษาตอนต้น11695211
15%
923:1
รวมทั้งสิ้น7536741,427
100%
10514:1