สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27587162
47%
1312:1
อนุบาล 39195186
53%
1314:1
ระดับปฐมวัย166182348
19%
2613:1
ประถมศึกษาปีที่ 18678164
13%
1313:1
ประถมศึกษาปีที่ 293100193
16%
1414:1
ประถมศึกษาปีที่ 310195196
16%
1414:1
ประถมศึกษาปีที่ 4117108225
18%
1416:1
ประถมศึกษาปีที่ 513897235
19%
1417:1
ประถมศึกษาปีที่ 6111117228
18%
1416:1
ระดับประถมศึกษา6465951,241
69%
8315:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1382866
32%
322:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2373774
36%
325:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3283765
32%
322:1
มัธยมศีกษาตอนต้น103102205
11%
923:1
รวมทั้งสิ้น9158791,794
100%
11815:1