สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1145
1%
23:1
อนุบาล 27984163
46%
1214:1
อนุบาล 310086186
53%
1413:1
ระดับปฐมวัย180174354
15%
2813:1
ประถมศึกษาปีที่ 1120116236
15%
1516:1
ประถมศึกษาปีที่ 2108121229
15%
1515:1
ประถมศึกษาปีที่ 3146132278
18%
1519:1
ประถมศึกษาปีที่ 4133135268
17%
1518:1
ประถมศึกษาปีที่ 5143128271
17%
1617:1
ประถมศึกษาปีที่ 6136132268
17%
1617:1
ระดับประถมศึกษา7867641,550
67%
9217:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17755132
33%
622:1
มัธยมศึกษาปีที่ 29172163
41%
723:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36442106
26%
618:1
มัธยมศีกษาตอนต้น232169401
17%
1921:1
รวมทั้งสิ้น1,1981,1072,305
100%
13917:1