สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 111617
7%
29:1
อนุบาล 2603797
39%
128:1
อนุบาล 36270132
54%
1310:1
ระดับปฐมวัย133113246
21%
279:1
ประถมศึกษาปีที่ 16453117
14%
139:1
ประถมศึกษาปีที่ 27056126
15%
1310:1
ประถมศึกษาปีที่ 38370153
18%
1312:1
ประถมศึกษาปีที่ 47968147
18%
1311:1
ประถมศึกษาปีที่ 57066136
16%
1310:1
ประถมศึกษาปีที่ 68171152
18%
1312:1
ระดับประถมศึกษา447384831
71%
7811:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1171027
28%
214:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2231841
42%
221:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3141529
30%
215:1
มัธยมศีกษาตอนต้น544397
8%
616:1
รวมทั้งสิ้น6345401,174
100%
11111:1