สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2177141318
46%
1521:1
อนุบาล 3184184368
54%
1623:1
ระดับปฐมวัย361325686
16%
3122:1
ประถมศึกษาปีที่ 1258247505
15%
1828:1
ประถมศึกษาปีที่ 2272264536
15%
1928:1
ประถมศึกษาปีที่ 3300279579
17%
2029:1
ประถมศึกษาปีที่ 4308286594
17%
2030:1
ประถมศึกษาปีที่ 5323316639
18%
2032:1
ประถมศึกษาปีที่ 6304321625
18%
2031:1
ระดับประถมศึกษา1,7651,7133,478
81%
11730:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1183351
37%
226:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2202747
34%
224:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3192039
28%
220:1
มัธยมศีกษาตอนต้น5780137
3%
623:1
รวมทั้งสิ้น2,1832,1184,301
100%
15428:1