สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27858136
47%
1112:1
อนุบาล 37678154
53%
1114:1
ระดับปฐมวัย154136290
19%
2213:1
ประถมศึกษาปีที่ 18975164
17%
1115:1
ประถมศึกษาปีที่ 27670146
15%
1113:1
ประถมศึกษาปีที่ 37266138
14%
1113:1
ประถมศึกษาปีที่ 47390163
17%
1214:1
ประถมศึกษาปีที่ 59266158
16%
1114:1
ประถมศึกษาปีที่ 610090190
20%
1117:1
ระดับประถมศึกษา502457959
62%
6714:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1534699
34%
617:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26736103
36%
617:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3543286
30%
614:1
มัธยมศีกษาตอนต้น174114288
19%
1816:1
รวมทั้งสิ้น8307071,537
100%
10714:1