สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2425395
46%
1010:1
อนุบาล 36053113
54%
1110:1
ระดับปฐมวัย102106208
21%
2110:1
ประถมศึกษาปีที่ 16259121
17%
1111:1
ประถมศึกษาปีที่ 25455109
15%
1110:1
ประถมศึกษาปีที่ 35857115
16%
1012:1
ประถมศึกษาปีที่ 46471135
19%
1014:1
ประถมศึกษาปีที่ 56066126
17%
1111:1
ประถมศึกษาปีที่ 67148119
16%
1210:1
ระดับประถมศึกษา369356725
72%
6511:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1121123
33%
212:1
มัธยมศึกษาปีที่ 216521
30%
211:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3151126
37%
213:1
มัธยมศีกษาตอนต้น432770
7%
612:1
รวมทั้งสิ้น5144891,003
100%
9211:1