สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27357130
49%
914:1
อนุบาล 37364137
51%
915:1
ระดับปฐมวัย146121267
22%
1815:1
ประถมศึกษาปีที่ 18149130
16%
914:1
ประถมศึกษาปีที่ 26462126
15%
914:1
ประถมศึกษาปีที่ 35963122
15%
914:1
ประถมศึกษาปีที่ 46767134
16%
915:1
ประถมศึกษาปีที่ 59060150
18%
917:1
ประถมศึกษาปีที่ 69262154
19%
917:1
ระดับประถมศึกษา453363816
67%
5415:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1181735
28%
312:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2232548
38%
316:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3251944
35%
315:1
มัธยมศีกษาตอนต้น6661127
10%
914:1
รวมทั้งสิ้น6655451,210
100%
8115:1