สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 17310
3%
110:1
อนุบาล 25561116
40%
1012:1
อนุบาล 38184165
57%
1214:1
ระดับปฐมวัย143148291
19%
2313:1
ประถมศึกษาปีที่ 18565150
14%
1114:1
ประถมศึกษาปีที่ 210869177
17%
1215:1
ประถมศึกษาปีที่ 39183174
16%
1215:1
ประถมศึกษาปีที่ 49886184
17%
1215:1
ประถมศึกษาปีที่ 510579184
17%
1215:1
ประถมศึกษาปีที่ 69897195
18%
1315:1
ระดับประถมศึกษา5854791,064
71%
7215:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1351348
33%
316:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2302959
41%
320:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3211637
26%
312:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8658144
10%
916:1
รวมทั้งสิ้น8146851,499
100%
10414:1