สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25447101
45%
911:1
อนุบาล 36461125
55%
914:1
ระดับปฐมวัย118108226
24%
1813:1
ประถมศึกษาปีที่ 1494392
13%
910:1
ประถมศึกษาปีที่ 26169130
19%
914:1
ประถมศึกษาปีที่ 36960129
18%
914:1
ประถมศึกษาปีที่ 45560115
16%
913:1
ประถมศึกษาปีที่ 56159120
17%
913:1
ประถมศึกษาปีที่ 65954113
16%
913:1
ระดับประถมศึกษา354345699
76%
5413:1
รวมทั้งสิ้น472453925
100%
7213:1