สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2434992
41%
137:1
อนุบาล 37754131
59%
1310:1
ระดับปฐมวัย120103223
22%
269:1
ประถมศึกษาปีที่ 14956105
15%
138:1
ประถมศึกษาปีที่ 26350113
17%
139:1
ประถมศึกษาปีที่ 36445109
16%
138:1
ประถมศึกษาปีที่ 47044114
17%
139:1
ประถมศึกษาปีที่ 55751108
16%
138:1
ประถมศึกษาปีที่ 68150131
19%
1310:1
ระดับประถมศึกษา384296680
66%
789:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1232346
36%
223:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2271643
33%
222:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3271340
31%
220:1
มัธยมศีกษาตอนต้น7752129
13%
622:1
รวมทั้งสิ้น5814511,032
100%
1109:1