สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1325
1%
15:1
อนุบาล 283110193
49%
1315:1
อนุบาล 398101199
50%
1315:1
ระดับปฐมวัย184213397
19%
2715:1
ประถมศึกษาปีที่ 19589184
15%
1314:1
ประถมศึกษาปีที่ 212090210
17%
1316:1
ประถมศึกษาปีที่ 311588203
16%
1316:1
ประถมศึกษาปีที่ 412497221
18%
1416:1
ประถมศึกษาปีที่ 511395208
17%
1316:1
ประถมศึกษาปีที่ 614589234
19%
1318:1
ระดับประถมศึกษา7125481,260
61%
7916:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17852130
31%
622:1
มัธยมศึกษาปีที่ 27572147
36%
625:1
มัธยมศึกษาปีที่ 37759136
33%
623:1
มัธยมศีกษาตอนต้น230183413
20%
1823:1
รวมทั้งสิ้น1,1269442,070
100%
12417:1