สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2107124231
49%
1714:1
อนุบาล 3123119242
51%
1714:1
ระดับปฐมวัย230243473
23%
3414:1
ประถมศึกษาปีที่ 1125103228
17%
1614:1
ประถมศึกษาปีที่ 2104110214
16%
1613:1
ประถมศึกษาปีที่ 3121126247
18%
1615:1
ประถมศึกษาปีที่ 492108200
15%
1613:1
ประถมศึกษาปีที่ 5145101246
18%
1615:1
ประถมศึกษาปีที่ 6126104230
17%
1614:1
ระดับประถมศึกษา7136521,365
65%
9614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1452772
29%
514:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2543589
36%
518:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3543488
35%
518:1
มัธยมศีกษาตอนต้น15396249
12%
1517:1
รวมทั้งสิ้น1,0969912,087
100%
14514:1