สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1325
2%
15:1
อนุบาล 26877145
50%
916:1
อนุบาล 36280142
49%
916:1
ระดับปฐมวัย133159292
7%
1915:1
ประถมศึกษาปีที่ 1160157317
14%
1423:1
ประถมศึกษาปีที่ 2161152313
14%
1521:1
ประถมศึกษาปีที่ 3215158373
16%
1427:1
ประถมศึกษาปีที่ 4203200403
18%
1429:1
ประถมศึกษาปีที่ 5231201432
19%
1431:1
ประถมศึกษาปีที่ 6243204447
20%
1530:1
ระดับประถมศึกษา1,2131,0722,285
57%
8627:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1254147401
35%
1233:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2214155369
32%
1037:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3212159371
33%
1037:1
มัธยมศีกษาตอนต้น6804611,141
28%
3236:1
มัธยมศึกษาปีที่ 45879137
45%
434:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5434184
28%
242:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6453883
27%
242:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย146158304
8%
838:1
รวมทั้งสิ้น2,1721,8504,022
100%
14528:1