สพป.อด.1. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1-22
0%
12:1
อนุบาล 25865921,178
48%
6418:1
อนุบาล 36526411,293
52%
6719:1
ระดับปฐมวัย1,2381,2352,473
13%
13219:1
ประถมศึกษาปีที่ 17937421,535
15%
7321:1
ประถมศึกษาปีที่ 28327531,585
15%
7721:1
ประถมศึกษาปีที่ 38638701,733
17%
7523:1
ประถมศึกษาปีที่ 48938721,765
17%
7723:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,0258601,885
18%
7425:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,0129141,926
18%
7526:1
ระดับประถมศึกษา5,4185,01110,429
57%
45123:1
มัธยมศึกษาปีที่ 11,0057501,755
34%
7623:1
มัธยมศึกษาปีที่ 21,0287961,824
35%
7524:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39286901,618
31%
7322:1
มัธยมศีกษาตอนต้น2,9612,2365,197
28%
22423:1
มัธยมศึกษาปีที่ 45879137
45%
434:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5434184
28%
242:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6453883
27%
242:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย146158304
2%
838:1
รวมทั้งสิ้น9,7638,64018,403
100%
81523:1