สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1426
1%
23:1
อนุบาล 2105128233
50%
1615:1
อนุบาล 3114114228
49%
1614:1
ระดับปฐมวัย223244467
20%
3414:1
ประถมศึกษาปีที่ 1152119271
15%
1617:1
ประถมศึกษาปีที่ 2163146309
17%
1619:1
ประถมศึกษาปีที่ 3140136276
16%
1617:1
ประถมศึกษาปีที่ 4155158313
18%
1620:1
ประถมศึกษาปีที่ 5153140293
17%
1618:1
ประถมศึกษาปีที่ 6157148305
17%
1619:1
ระดับประถมศึกษา9208471,767
74%
9618:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1282351
34%
226:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2272552
34%
226:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3262248
32%
224:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8170151
6%
625:1
รวมทั้งสิ้น1,2241,1612,385
100%
13618:1