สพป.อด.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2145115260
47%
1616:1
อนุบาล 3141147288
53%
1717:1
ระดับปฐมวัย286262548
16%
3317:1
ประถมศึกษาปีที่ 1185152337
16%
1819:1
ประถมศึกษาปีที่ 2176137313
15%
1817:1
ประถมศึกษาปีที่ 3172169341
16%
1819:1
ประถมศึกษาปีที่ 4185169354
17%
1820:1
ประถมศึกษาปีที่ 5197205402
19%
1822:1
ประถมศึกษาปีที่ 6199197396
18%
1822:1
ระดับประถมศึกษา1,1141,0292,143
64%
10820:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1115102217
33%
731:1
มัธยมศึกษาปีที่ 212195216
33%
731:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3116104220
34%
731:1
มัธยมศีกษาตอนต้น352301653
20%
2131:1
รวมทั้งสิ้น1,7521,5923,344
100%
16221:1