สพป.อด.1.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1262147
1%
86:1
อนุบาล 21,3131,3152,628
46%
22412:1
อนุบาล 31,5521,4953,047
53%
22813:1
ระดับปฐมวัย2,8912,8315,722
16%
46012:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,7691,7423,511
15%
24215:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,9111,7233,634
15%
24215:1
ประถมศึกษาปีที่ 32,0031,8233,826
16%
24616:1
ประถมศึกษาปีที่ 42,0831,9424,025
17%
24416:1
ประถมศึกษาปีที่ 52,1822,0154,197
18%
24617:1
ประถมศึกษาปีที่ 62,3042,0474,351
18%
24618:1
ระดับประถมศึกษา12,25211,29223,544
67%
1,46616:1
มัธยมศึกษาปีที่ 11,0657811,846
35%
7624:1
มัธยมศึกษาปีที่ 29807101,690
32%
7622:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39807491,729
33%
7423:1
มัธยมศีกษาตอนต้น3,0252,2405,265
15%
22623:1
มัธยมศึกษาปีที่ 47282154
41%
439:1
มัธยมศึกษาปีที่ 55685141
37%
435:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6433982
22%
241:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย171206377
1%
1038:1
รวมทั้งสิ้น18,33916,56934,908
100%
2,16216:1