สพป.อด.1. โรงเรียนเปิดประถมศึกษา


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1352156
1%
106:1
อนุบาล 21,5111,4772,988
47%
22513:1
อนุบาล 31,6431,6483,291
52%
23514:1
ระดับปฐมวัย3,1893,1466,335
17%
47013:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,9311,7353,666
15%
24215:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,9911,8343,825
16%
24915:1
ประถมศึกษาปีที่ 32,1081,9304,038
16%
24716:1
ประถมศึกษาปีที่ 42,1682,0294,197
17%
24917:1
ประถมศึกษาปีที่ 52,3212,0514,372
18%
24818:1
ประถมศึกษาปีที่ 62,3402,1384,478
18%
25118:1
ระดับประถมศึกษา12,85911,71724,576
67%
1,48617:1
มัธยมศึกษาปีที่ 11,0057501,755
34%
7623:1
มัธยมศึกษาปีที่ 21,0287961,824
35%
7524:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39286901,618
31%
7322:1
มัธยมศีกษาตอนต้น2,9612,2365,197
14%
22423:1
มัธยมศึกษาปีที่ 45879137
45%
434:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5434184
28%
242:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6453883
27%
242:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย146158304
1%
838:1
รวมทั้งสิ้น19,15517,25736,412
100%
2,18817:1