สพป.อด.1. โรงเรียนเปิดปฐมวัย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1352156
1%
106:1
อนุบาล 21,5111,4772,988
47%
22513:1
อนุบาล 31,6431,6483,291
52%
23514:1
ระดับปฐมวัย3,1893,1466,335
17%
47013:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,9301,7343,664
15%
24115:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,9891,8323,821
16%
24715:1
ประถมศึกษาปีที่ 32,1051,9224,027
16%
24516:1
ประถมศึกษาปีที่ 42,1652,0204,185
17%
24717:1
ประถมศึกษาปีที่ 52,3182,0364,354
18%
24518:1
ประถมศึกษาปีที่ 62,3342,1274,461
18%
24718:1
ระดับประถมศึกษา12,84111,67124,512
68%
1,47217:1
มัธยมศึกษาปีที่ 11,0057351,740
34%
7523:1
มัธยมศึกษาปีที่ 21,0197881,807
35%
7424:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39256801,605
31%
7222:1
มัธยมศีกษาตอนต้น2,9492,2035,152
14%
22123:1
มัธยมศึกษาปีที่ 45879137
45%
434:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5434184
28%
242:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6453883
27%
242:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย146158304
1%
838:1
รวมทั้งสิ้น19,12517,17836,303
100%
2,17117:1