คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
   คณะกรรมการอำนวยการ
    คณะกรรมการพัฒนาระบบ
     ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
     Version.2024.1.KAOPUNHOT