สพป.อด.4


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน