สพป.อด.3


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน