ตารางการศึกษาภาพรวม จังหวัดอุดรธานี

0

โรงเรียน
ตาราง
สพป.อด.1
0
สพป.อด.2
0
สพป.อด.3
0
สพป.อด.4
0
สพม.อด.
0
0
นักเรียน
ตาราง
สพป.อด.1
0
สพป.อด.2
0
สพป.อด.3
0
สพป.อด.4
0
สพม.อด.
0
0
ห้องเรียน
ตาราง
สพป.อด.1
0
สพป.อด.2
0
สพป.อด.3
0
สพป.อด.4
0
สพม.อด.
0
นร. : ห้องเรียน
nan:1
ตาราง
สพป.อด.1
nan:1
สพป.อด.2
nan:1
สพป.อด.3
nan:1
สพป.อด.4
nan:1
สพม.อด.
nan:1
รร.จำแนกตาม - ระดับช่วงชั้น
ไม่มีนักเรียน
ไม่มีนักเรียน

0

โรงเรียนขนาดเล็ก

0

เปิด อ.3 ขวบ

0

เปิดปฐมวัย

0

เปิดระดับประถม

0

เปิด ม.ต้น/ขยายโอกาส

0

เปิด ม.ปลาย

0

เปิด ปวช.

0

รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย /nan%
ปฐมวัย - ประถมฯ /nan%
ปฐมวัย - ม.ต้น /nan%
ปฐมวัย - ม.ปลาย /nan%
ประถมฯ /nan%
ประถมฯ - ม.ต้น /nan%
ประถมฯ - ม.ปลาย /nan%
ม.ต้น /nan%
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า /nan%
ม.ปลาย/เทียบเท่า /nan%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก /nan%
ขนาดกลาง /nan%
ขนาดใหญ่ /nan%
ขนาดใหญ่พิเศษ /nan%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 /nan%
ขนาดที่ 2 /nan%
ขนาดที่ 3 /nan%
ขนาดที่ 4 /nan%
ขนาดที่ 5 /nan%
ขนาดที่ 6 /nan%
ขนาดที่ 7 /nan%
รร.ขนาดเล็กจำแนกตาม - ขนาด 7 ขนาด
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /nan%
1.2. นร.1 - 20 /nan%
1.3. นร.21 - 40 /nan%
1.4. นร.41 - 60 /nan%
1.5. นร.61 - 80 /nan%
1.6. นร.81 - 100 /nan%
1.7. นร.101 - 120 /nan%