ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

215

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

129

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 2 /1%
1.2. นร.1 - 20 4 /2%
1.3. นร.21 - 40 18 /8%
1.4. นร.41 - 60 29 /13%
1.5. นร.61 - 80 34 /16%
1.6. นร.81 - 100 27 /13%
1.7. นร.101 - 120 15 /7%
รร.ไม่มีนักเรียน

2

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

8

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

210

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

213

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

59

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

1

ตาราง

2,162

ห้องเรียน
-33
ตาราง

34,908

นักเรียน
-1633
ตาราง
นร.ปฐมวัย

5,722

-572
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

23,544

-1078
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

5,265

-52
ตาราง
นร.ม.ปลาย

377

69
ตาราง

215

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
129
กลาง
80
ใหญ่
4
ใหญ่พิเศษ
2
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน ครู/รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

ครูและบุคลากร

สนง.
รร.
ตาราง

0

เกษียณอายุ

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
0
อัตรา
%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 2 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ152 /71%
ปฐมวัย - ม.ต้น57 /27%
ปฐมวัย - ม.ปลาย1 /0%
ประถมฯ2 /1%
ประถมฯ - ม.ต้น1 /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 129 /60%
ขนาดกลาง 80 /37%
ขนาดใหญ่ 4 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 129 /60%
ขนาดที่ 2 47 /22%
ขนาดที่ 3 26 /12%
ขนาดที่ 4 5 /2%
ขนาดที่ 5 6 /3%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 2 /1%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2566 (4,443 คน)
นร.จบการศึกษา ม.3 ปี 2566 (1,364 คน)
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 119 /9%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 487 /36%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 12 /1%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 1 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 365 /27%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 261 /19%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 81 /6%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 2 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 9 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 24 /2%
บวชในศาสนา 1 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 1 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6 ปี 2566 (78 คน)
มหาวิทยาลัยของรัฐ 78 /100%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2565 2566 2567
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
215 โรงเรียน

4 อำเภอ
เมืองอุดรธานี

98 โรงเรียน

ตาราง
หนองวัวซอ

29 โรงเรียน

ตาราง
เพ็ญ

66 โรงเรียน

ตาราง
สร้างคอม

22 โรงเรียน

ตาราง

19 เครือข่าย
กลุ่มเมือง 1 (นครหมากแข้ง)

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเมือง 2 (นครประจักษ์ศิลปาคม)

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเมือง 3 (ห้วยหลวง)

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเมือง 4 (ศรีอุดร บ้านเลื่อม หนองบัว)

15 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเมือง 5 (บ้านตาด นครภูรินทร์)

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเมือง 6 (นาคำ ขอนกว้าง สามพร้าว)

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเมือง 7 (กุดสระ นาข่า)

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเมือง 8 (เชียงยืน)

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเมือง 9 (รามสูร)

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเพ็ญ 1 (เมืองเพ็ญ-สุมเส้า)

15 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเพ็ญ 2 (ธาตุ-จอมศรี)

16 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเพ็ญ 3 (นาพู่-เชียงหวาง)

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเพ็ญ 4 (เหล่า-เตาไห)

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเพ็ญ 5 (นาบัว-สร้างแป้น)

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มหนองวัวซอ 1 (หนองวัวซอ น้ำพ่น หนองบัวบาน)

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มหนองวัวซอ 2 (หมากหญ้า หนองอ้อ โนนหวาย)

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มหนองวัวซอ 3 (กุดหมากไฟ อูบมุง)

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มสร้างคอม 1 (สร้างคอม)

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มสร้างคอม 2 (โคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม)

11 โรงเรียน

ตาราง
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Version.2024.1.KAOPUNHOT