ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29211
52%
111:1
อนุบาล 36410
48%
110:1
ระดับปฐมวัย15621
18%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 113720
21%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 23811
11%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 38816
17%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 4639
9%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101222
23%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 681018
19%
118:1
ระดับประถมศึกษา484896
82%
616:1
รวมทั้งสิ้น6354117
100%
815:1